Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Padel Sport Benelux B.V. 

Artikel 1: Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en leveringen van Padel Sport Benelux B.V. (hierna te noemen: PSB), alle opdrachten aan PSB, alsmede op alle Overeenkomsten tussen PSB en een Afnemer. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn inkoop- en/of andere voorwaarden van Afnemer niet van toepassing op enige aanbieding, offerte, levering, opdracht of Overeenkomst tussen PSB en Afnemer.

Artikel 2: Definities 

PSB: Padel Sport Benelux B.V., gevestigd te Bloemendaal onder KvK nº 68556217, distributeur van onder meer Sky Padel banen en/of onderdelen daarvan en Power Padel padel rackets.

Afnemer: de partij met wie PSB een Overeenkomst aangaat of is aangegaan.

Product: padel banen, padel baan onderdelen, padel rackets en toebehoren of diensten, welke door PSB aan Afnemer zijn of worden geleverd.

Overeenkomst: de Overeenkomst tussen PSB en Afnemer terzake van de levering van Producten of de terbeschikkingstelling van Producten

Partijen: PSB en Afnemer gezamenlijk. 

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes 

Alle aanbiedingen en offertes van PSB zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel in de betreffende aanbieding of offerte uitdrukkelijk schriftelijk is aangegeven. Alle overige verklaringen, mededelingen, toezeggingen en dergelijke hebben tussen Partijen uitsluitend rechtskracht indien deze schriftelijk door PSB zijn bevestigd. 

Artikel 4: Prijzen en betalingen 

Lid 4.1
Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 

Lid 4.2
Alle door PSB aan Afnemer verzonden facturen zullen conform de daarin aangegeven betalingscondities worden betaald, zonder dat Afnemer daarbij tot schuldvergelijking of verrekening gerechtigd is. Bezwaren tegen de factuur dienen binnen acht dagen na de dag van ontvangst daarvan schriftelijk bij PSB te zijn ingediend. Na deze termijn vervalt Afnemers recht om bezwaar tegen de factuur te maken. 

 

 

 

De betalingscondities voor de levering van padel banen zijn standaard als volgt:

 • 50% bij opdracht;
 • 40% bij aflevering materialen bij klant;
 • 10% bij oplevering en goedkeuring klant.

 

Lid 4.3
Indien Afnemer factuur niet tijdig voldoet, zal Afnemer - zonder dat daartoe enige ingebrekestelling nodig is - over het openstaande bedrag een rente verschuldigd zijn van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als één hele maand. Indien Afnemer na schriftelijke ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven. In dat geval zal Afnemer naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke kosten, verband houdende met de inning van deze vordering, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van de totale vordering. Daarnaast zal afnemer verantwoordelijk worden gehouden voor alle gerechtelijke kosten. 

Lid 4.4
Het staat PSB te allen tijde vrij betalingsgarantie of extra zekerheden te vorderen van Afnemer. Indien Afnemer daar niet binnen 7 werkdagen na het verzoek daartoe van PSB gevolg aan geeft staat het PSB vrij te handelen volgens artikel 7 lid 1. 

Lid 4.5

PSB is gerechtigd de overeenkomen prijs van nog te leveren goederen te verhogen, indien na offerte of na het tot stand komen van de overeenkomst de kosten van grondstoffen, hulpmaterialen en valutakoers, uitgedrukt in de valuta van de overeengekomen prijs, een aantoonbare verhoging ondergaan.

 

Artikel 5: Aansprakelijkheid 

PSB is buiten de garantiebepalingen van artikel 8 niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of voor onrechtmatig handelen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van PSB. In dat geval is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de directe schade (geen gevolgschade), voor zover die schade door de verzekering van PSB vergoed zal worden.

Artikel 6: Overmacht 

Lid 6.1
In geval van verhindering aan de zijde van PSB tot uitvoering van Overeenkomst ten gevolge van overmacht, is PSB gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst door PSB is gepresteerd c.q. geleverd, wordt in een zodanig geval door PSB aan Afnemer in rekening gebracht, waarbij Afnemer gehouden is deze factuur overeenkomstig het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. 

Lid 6.2
Van overmacht is sprake in geval elke van de wil van PSB onafhankelijke omstandigheid als gevolg waarvan nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk wordt verhinderd, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, brand en iedere andere storing in het bedrijf van PSB of diens toeleveranciers. Van overmacht is eveneens sprake indien een toeleverancier van wie PSB zaken betrekt ter zake van de uitvoering van de Overeenkomst met Afnemer, in gebreke blijft met tijdelijke en/of deugdelijke levering. 

Artikel 7: Ontbinding 

Lid 7.1
Buiten hetgeen in de Overeenkomst is bepaald, is ieder der Partijen gerechtigd om de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven en zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de andere Partij ook na schriftelijke aanmaning, welke een redelijke termijn ter nakoming van zijn verplichtingen stelt, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen. Afnemer blijft gehouden de tot dan toe door PSB geleverde Producten en verrichte werkzaamheden overeenkomstig het bepaalde in de Overeenkomst aan PSB te vergoeden.

Lid 7.2
Afnemer of PSB is bevoegd, onverminderd hetgeen in de Overeenkomst is bepaald, de Overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schade, kosten of rente gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien: 

 1. Afnemer of PSB in staat van faillissement is verklaard;
 2. Afnemer of PSB surséance van betaling aanvraagt; 
 3. er onder Afnemer of PSB beslag wordt gelegd op een zodanig belangrijk deel van diens bedrijfsmiddelen, dat Afnemer of PSB niet meer in staat geacht moet worden om aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen;
 4. Afnemer of PSB een rechtspersoon is en deze wordt ontbonden;
 5. Afnemer of PSB een natuurlijke persoon is die is komen te overlijden;
 6. de zeggenschap over, of de beslissende stem in, Afnemer of PSB bij een derde partij komt te berusten;

Artikel 8: Industriële en intellectuele eigendom 

Alle op het Product rustende rechten van industriële en intellectuele eigendom, berusten uitsluitend bij PSB of de desbetreffende fabrikant, en worden niet aan Afnemer overgedragen. Afnemer garandeert dat bovengenoemde rechten, enkel en voor voor zover noodzakelijk ter uitvoering van Overeenkomst, niet anders dan met schriftelijke toestemming van PSB wordt verveelvoudigd, openbaar gemaakt, opgeslagen dan wel anderszins gebruikt.  Indien Afnemer of een aan haar gelieerde entiteit inbreuk maakt op dit industrieel en intellectueel recht, verbeurt Afnemer een direct opeisbare boete aan PSB, die niet voor matiging vatbaar is, van Euro 1.000,- per inbreuk.

 

Artikel 9: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op elke overeenkomst tussen PSB en Afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen, welke tussen PSB en Afnemer mochten ontstaan naar aanleiding van de tussen PSB en Afnemer gesloten Overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten welke daarvan het gevolg zijn, zullen - indien is gebleken dat deze geschillen niet in der minne kunnen worden geschikt - worden voorgelegd aan de terzake bevoegde rechter in Utrecht. 

BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR VERKOOP VAN PADEL BANEN 

Artikel 10: Aflevering 

Lid 10.1
Het door PSB aan Afnemer verkochte Product zal aan Afnemer worden afgeleverd op de door Afnemer opgegeven locatie. Vanaf het moment dat het Product, of een onderdeel hiervan, in de macht van de Afnemer is gesteld, is dit voor rekening en risico van Afnemer. Het vervoer van het Product vanaf de fabriek naar de lokatie van Afnemer is voor rekening en risico van PSB. 

Lid 10.2
Het tijdstip van aflevering wordt geacht bij benadering te zijn overeengekomen. Onwerkbare omstandigheden, waaronder begrepen het weer, kunnen een naar omstandigheden redelijke overschrijding daarvan tot gevolg hebben. Dit geeft Afnemer geen recht tot het vorderen van schadevergoeding, het weigeren van het Product of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst. PSB behoudt zich het recht voor om binnen een redelijke termijn in gedeelten te leveren.

Lid 10.3
PSB is gerechtigd de aflevering van een Product op te schorten en eventuele verdere leveringen te weigeren, indien en voor zover Afnemer nalatig is om zijn verplichtingen aan PSB te voldoen, of indien het vermoeden bestaat dat Afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, een en ander onverminderd het recht van PSB om nakoming van Afnemer van diens verplichtingen, en/of vergoeding van schade, kosten en rente te vorderen. 

Artikel 11 - Verplichtingen Afnemer

 
Lid 11.1 

Indien Afnemer overgaat tot opdracht aan PSB voor de levering van padel banen dan zal Afnemer zorgen voor alle nodige informatie die op de betreffende opdracht van toepassing zijn, zoals exacte installatie locatie, type ondergrond, weg te halen materialen, exacte maatvoeringen, etc. 

Lid 11.2

Vóórdat PSB overgaat tot de installatie van de padel banen zal de Afnemer ervoor zorgen het volgende tijdig beschikbaar is: 

 • alle benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen); 
 • over het terrein, het gebouw, de ruimte of het water waarin of waarop de padel banen moeten worden uitgevoerd;
 • over voldoende gelegenheid en bereikbaarheid voor aanvoer, vervoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen, hulpmiddelen of overige middelen noodzakelijk voor de installatie werkzaamheden; 
 • over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water; 
 • tenzij PSB schriftelijk anders vermeldt.

Lid 11.3

De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de Afnemer, tenzij PSB schriftelijk anders vermeldt.

Lid 11.4

Afnemer dient er voor te zorgen dat de door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet verband houden met de uitvoering van de opdracht of overeenkomst, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van de opdracht of overeenkomst door PSB daarvan geen vertraging, hinder of last ondervindt.

Artikel 12: Oplevering 

Lid 12.1 

Twee dagen vóór de afronding van de installatie van de padel baan of banen wordt de Afnemer uitgenodigd om op de dag van afronding de padelbaan of banen in ontvangst te nemen. 

 

Lid 12.2 

Bij de in ontvangstname controleren partijen gezamenlijk het geleverde Product. Keurt de Afnemer het Product niet goed, dan dient de Afnemer de reden direct schriftelijk kenbaar te maken.

 

Lid 12.3 

Kleine gebreken, die ingebruikname niet in de weg staan, kunnen geen reden tot onthouding van de ontvangstname als bedoeld in artikel 12.1 zijn.

 

Lid 12.4

Bij oplevering zal PSB een onderhoud schema voor de padel baan evenals andere producten (indien van toepassing) aan afnemer uitleggen. 

 

Artikel 13: Reclames 

Lid 13.1
Indien het Product, na installatie door fabrikant, PSB of toeleverancier, aan Afnemer wordt afgeleverd, is Afnemer verplicht het Product direct na ontvangst op volledigheid en zichtbare gebreken te controleren. Reclames terzake van onvolledigheid of zichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen acht (8) dagen na ontvangst door Afnemer per aangetekende brief aan PSB kenbaar gemaakt te worden, bij gebreke waarvan Afnemer geen beroep meer kan doen op onvolledigheid of zichtbare gebreken. 

 

 

Lid 13.2 

Indien Afnemer conform het eerste lid en terecht reclameert, zal PSB, zulks ter beoordeling en naar keuze van PSB: (i) de geconstateerde gebreken naar beste vermogen en kosteloos voor Afnemer herstellen, of (ii) de ontbrekende delen aanvullen, of (iii) de gebrekkige onderdelen kosteloos voor Afnemer vervangen, of (iv) het Product zonder kosten voor Afnemer ter reparatie aanbieden aan de fabrikant van het Product, of (v) het Product terugnemen onder restitutie van de aankoopprijs aan Afnemer, of (vi) een derde inschakelen op kosten van PSB, die de gebreken zal trachten te herstellen. Indien onderdelen speciaal voor de Afnemer zijn besteld heeft PSB bij terugname het recht om niet de volledige aankoopprijs de restitueren. 

Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud 

Lid 14.1
Alle aan Afnemer geleverde Producten blijven eigendom van PSB, totdat alle bedragen die Afnemer terzake van de betreffende Producten aan PSB verschuldigd is, alsmede alle bedragen genoemd in artikel 4, waaronder begrepen rente en kosten van invordering, volledig aan PSB zijn voldaan. Zolang de overeengekomen prijs, alsmede alle door Afnemer verschuldigde kosten niet volledig aan PSB zijn voldaan, wordt Afnemer geacht bewaarnemer van de Producten te zijn. Afnemer is niet bevoegd de Producten, waarvan PSB eigenaar is, te verkopen of te verpanden. Afnemer is wel gerechtigd deze Producten in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening te gebruiken. Afnemer is verplicht om PSB onmiddellijk in te lichten indien derden rechten doen gelden met betrekking tot aan PSB in eigendom toebehorende goederen. Zolang volledige betaling niet heeft plaatsgevonden zal Afnemer als een goed huisvader voor de Producten zorg dragen en de Producten adequaat verzekeren tegen vernieling, diefstal en brand. 

Lid 14.2
Bij betalingsnalatigheid van Afnemer of in de gevallen bepaald in artikel 11, heeft PSB het recht om het Product terug te nemen. Afnemer is in een zodanig geval gehouden het Product op eerste verzoek van PSB aan PSB te retourneren, of aan PSB te overhandigen, zulks naar keuze van PSB, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, een en ander onverminderd het recht van PSB om vergoeding van schaden, kosten en rente te vorderen. 

Artikel 15: Garanties 

Lid 15.1
PSB geeft alleen een garantie op de Producten indien en voorzover dat schriftelijk is vermeld in de offerte, aanbieding of Overeenkomst. Gebreken dienen conform artikel 13 te worden gemeld.

Lid 15.2
De garantie heeft uitsluitend betrekking op materiaal-, montage- en fabricagefouten van de door PSB geleverde materialen. In geval van padelbanen gaat het om de ondergrond, de metalen structuur, het kunstgras, het glas en de lampen. Op verbruiksartikelen zoals padel rackets, ballen en dergelijke, wordt door PSB geen garantie gegeven. 

Lid 15.3
De garantie vervalt indien fouten in het Product geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, vandalisme, bewuste of onbewuste opzet, roekeloosheid of grove nalatigheid in het onderhoud, van het Product. De garantie van PSB vervalt eveneens indien Afnemer of een derde zonder toestemming van PSB wijzigingen aan het Product heeft aangebracht, werkzaamheden aan het Product heeft verricht, dan wel het periodieke onderhoud en inspectie niet correct heeft uitgevoerd.

Lid 15.4
Indien ten tijde van de aflevering op het Product garantiebepalingen van de fabrikant van het betreffende Product van toepassing zijn, en voorzover dat schriftelijk is vermeld in de offerte, gelden uitsluitend de garantiebepalingen van deze fabrikant, welke in de plaats worden gesteld van de garantie door PSB. 

Lid 15.5
In geval van betalingsnalatigheid van Afnemer, is PSB, onverminderd haar verdere rechten tegenover Afnemer, niet gehouden aan enige garantieverplichting te voldoen zolang de toestand van betalingsnalatigheid aan de zijde van Afnemer voortduurt, terwijl de situatie van betalingsnalatigheid geen schorsing van de hiervoor genoemde garantietermijnen tot gevolg heeft. 

Lid 15.6
Indien PSB naar aanleiding van een klacht van een Afnemer kosteloos (herstel) werkzaamheden verricht aan een Product, zonder dat zij expliciet heeft erkend dat sprake is van toepasselijkheid van een garantie, worden deze werkzaamheden geacht uit coulance, dus zonder dat PSB daartoe gehouden is, te worden verricht en is PSB te alle tijden gerechtigd om die werkzaamheden ieder moment te staken. Aan herstelwerk-zaamheden uit coulance kunnen door Afnemer nimmer rechten worden ontleend. Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van een garantie- of coulanceregeling zullen door PSB conform haar normale tarieven in rekening worden gebracht. 

Lid 15.7

Indien er aan het, door PSB, opgeleverde werk een nieuw onderdeel door PSB wordt geïnstalleerd dan gaat met betrekking tot dat onderdeel of het betreffende werk geen nieuwe garantietermijn lopen, doch geldt met betrekking tot dat onderdeel een garantieperiode die eindigt op het moment dat de garantieperiode eindigt voor het initieel opgeleverde werk waarin dat onderdeel is geïnstalleerd.

Lid 15.8

Voor het padelbaan model Scenic 2 is het volgende preventieve onderhoud nodig om de garantie te kunnen doen gelden: 

 • Iedere 6 maanden inspectie van de metalen bevestigingspunten en dat het glas niet in direct contact staat met metaal (d.w.z. checken of het neopreen nog steeds tussen metaal en glas op correcte wijze aanwezig is). Deze inspectie kan door de klant zelf worden uitgevoerd of worden uitbesteed aan PSB.

 

Lid 15.9

Voor de ondergrond van het speelveld, het waterdoorlatend beton en het kunstgras, is het volgende preventieve onderhoud nodig om de garantie te kunnen doen gelden: 

 • jaarlijks onderhoud van het schoon- en doorspuiten van de sportvloer.
 • ieder kwartaal het kunstgras opborstelen met een borstelmachine en het zand weer bijvullen en verdelen.

Dit onderhoud kan worden uitbesteed aan PSB.

Artikel 16 - Toegang

 

PSB kan de padel banen bij de Afnemer, mits van tevoren aangemeld, aan potentiële klanten tonen. Tevens is het toegestaan dat PSB foto’s en films van de padel banen maakt en gebruikt ten behoeve van presentaties, foldermateriaal, website en andere marketing en verkoop gerichte doeleinden. Indien er op het beeldmateriaal personen staan, dan zal er geen inbreuk worden gemaakt op de privacy van desbetreffende personen. 

Artikel 17 - Slotbepalingen 

Lid 17.1 

In geval één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en heeft zulks geen enkele invloed op de bepalingen in de gesloten overeenkomst met Afnemer. Partijen zullen alsdan zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg treden, teneinde tot een oplossing te komen welke past binnen de ratio, strekking en het doel van de overeenkomst, de nietige of vernietigde bepaling en deze Algemene Voorwaarden. 

Lid 17.2

In het geval dat er een situatie zich voordoet die niet in de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden is geregeld, dient deze situatie te worden opgelost naar doel, strekking en ratio van deze Algemene Voorwaarden. 

Lid 17.3

In geval van een geschil of een verschil van mening omtrent, de opdracht, overeenkomst of (uitleg van) deze Algemene Voorwaarden zullen Afnemer en PSB zich tot het uiterste inspannen om een oplossing in der minne te treffen, alvorens zij, of één van hen, zich tot de rechtbank wenden of wendt.

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »